Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Deelnemer: de natuurlijk persoon die gebruikmaakt van de Vitaalscan van Smart Health, al dan niet hiervoor gefaciliteerd door Faciliterende Instantie.
 2. Faciliterende Instantie: De onderneming of instelling die of het consortium dat een contract sluit met Smart Vitaal B.V. om het Vitaliteitsconcept van Smart Health beschikbaar te maken voor haar medewerkers, donoren, inwoners of andere groep personen wier belangen zij behartigt.
 3. Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van het Vitaliteitsconcept Smart Health, al dan niet hiertoe gefaciliteerd door de Faciliterende Instantie.
 4. Gebruikersaccount: het persoonlijke online profiel van Gebruiker, dat beschikbaar wordt gesteld om het Smart Health Platform te gebruiken.
 5. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Smart Health, welke online tot stand komt ten tijde van het aanmaken en activeren van een Gebruikersaccount. Als Gebruiker via een aanmelding van zijn werkgever deelneemt aan het Vitaliteitsconcept, geldt het activeren van een Gebruikersaccount als moment van totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst.
 6. Health Partner: een bij Smart Health aangesloten persoon of onderneming die producten of diensten aanbiedt aan Gebruiker; op afstand dan wel op andere wijze. Dit kan zijn: een medicus, paramedicus, coach of trainer, als ook een locatie voor wellness, training of fitness. Alle Health Partners zorgen samen voor het Vitaliteitsprogramma behorend bij het Platform. Health Partners werken voor eigen rekening en risico.
 7. Platform: de algemene term voor de online toepassing behorende bij het Smart Health Vitaliteitsconcept, bestaande uit een gehoste technische oplossing om:
  • Gebruikers toegang te geven tot de omgeving die speciaal voor de Faciliterende Instantie is ingericht;
  • Gebruikers te laten deelnemen aan het e-PMO-vragenlijst behorende bij de medische inventarisatie;
  • Gebruikers te laten inloggen op het persoonlijke account waarop Gebruiker zijn wijzigingen kan monitoren en aanpassen;
  • Persoonlijke adviezen voor Gebruikers te genereren;
  • Aanbod op vitaliteitsgebied te faciliteren voor Gebruikers;
  • Vitaliteit van de Deelnemers en Gebruikers te monitoren;
  • Nieuwsberichten te verzenden.
 8. Smart Health: de onderneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Vitaal B.V. kantoorhoudende te Westplein 12, 3016 BM Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 69944652 en BTW-nummer NL858075258B01; Bereikbaar per e-mail via hello@smarthealth.works en telefoonnummer: +31 (0)85 1122340.
 9. Vitaalovereenkomst: de overeenkomst die, al dan niet via het Platform, tot stand komt tussen Health Partner en Gebruiker.
 10. Vitaalscan: De online scan gefaciliteerd door Smart Health, al dan niet in samenwerking met haar samenwerkingspartners of Faciliterende Instantie. De scan wordt afgenomen in de vorm van een online vragenlijst waarmee de Deelnemer inzicht krijgt in zijn/haar gezondheid. Na het invullen van de scan ontvangt de Deelnemer een Deelnemersrapport met een persoonlijke hartrisicoscore en leefstijlcijfer.
 11. Vitaliteitsconcept: alle toepassingen van Smart Health, waaronder het online Platform en alle offline toepassingen, het netwerk van Health Partners en het totale Vitaliteitsprogramma. Het doel van het Vitaliteitsconcept is ervoor te zorgen dat Gebruikers vitaler worden als gevolg van het volgen van individuele Vitaliteitsprogramma’s.
 12. Vitaliteitsprogramma: het totale aanbod van alle Health Partners, zoals online- en offline-behandelingen, adviezen, trainingen en coaching, als ook hospitality- en leisure-deals, verwenarrangementen, fitness, tips, groentepakketten en mentale begeleiding. Het totaalaanbod wordt doorlopend aangevuld. Per Gebruiker wordt op basis van de medische inventarisatie een persoonlijk Vitaliteitsprogramma samengesteld. Dit programma is dynamisch en past zich aan de ontwikkeling en de interesses van de Gebruiker aan.

Artikel 2 De onderneming van Smart Health

 1. Smart Vitaal B.V. is eigenaar van het unieke online gezondheidsplatform Smart Health, de uitvinder van de Vitaalscan en het e-PMO en drijvende kracht achter Smart Health Cities concepten zoals VITR. Afhankelijk van welke dienst je afneemt, doe je zaken met Smart Health Life B.V., Smart Vitaal B.V. of een bij Smart Health aangesloten consortium. Als Gebruiker ga je een gebruiksovereenkomst aan met Smart Vitaal B.V.
 2. Smart Health maakt het mogelijk om jouw gezondheid en vitaliteit te meten en je te helpen met het verbeteren van je gezondheid, volgens het principe van meten, weten, doen. Dit concept is medisch wetenschappelijk onderbouwd vanwege het e-PMO; de volledig online vragenlijst die dankzij de medische validatie kwalificeert als preventief medisch onderzoek.
 3. Het Platform fungeert als een marktplaats voor verzekerde en onverzekerde zorg. Het voor de Gebruiker gepersonaliseerde Vitaliteitsprogramma wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van het medisch onderzoek en de persoonlijke behoefte van Gebruiker. Smart Health is geen partij bij de uitvoering van Vitaalovereenkomsten en verleent zelf geen zorg. De online verstrekte adviezen zijn een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Het Vitaliteitsprogramma kan nooit de adviezen van artsen of specialisten vervangen.

Artikel 3 Toepasselijkheid gebruikersvoorwaarden

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle functionaliteiten van het Vitaliteitsconcept en het Platform, inclusief de Vitaalovereenkomsten die worden gesloten tussen Smart Health en Gebruiker.
 2. De gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op app.smarthealth.works/terms en vanaf deze locatie te printen of op te slaan als PDF. Naast de gebruikersvoorwaarden bevat ook de privacy policy van Smart Health belangrijke informatie over hoe Smart Health omgaat met persoonsgegevens. De privacy policy is te vinden op app.smarthealth.works/privacy.
 3. Op de te sluiten Vitaalovereenkomsten kunnen zowel deze gebruikersvoorwaarden als ook de algemene voorwaarden van Health Partner van toepassing zijn. De gebruikersvoorwaarden zien dan op de functionaliteiten van Platform. De algemene voorwaarden van Health Partner zijn uitsluitend van toepassing op de tot stand gekomen vitaalovereenkomsten tussen Gebruiker en Health Partner. De algemene voorwaarden van Health Partner zijn voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling via het Platform online in te zien en op te slaan als PDF.

Artikel 4 Gebruik Smart Health Platform

 1. Gebruiker ontvangt van Faciliterende Instantie het aanbod om zich aan te melden bij Smart Health. Dit aanbod houdt in dat Gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om een Gebruikersaccount aan te maken en daarmee toegang te krijgen tot het Platform, inclusief het e-PMO, het persoonlijke Vitaliteitsprogramma en het aanbod van Health Partners.
 2. Gebruiker krijgt toegang tot zijn Gebruikersaccount via een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij om een extra verificatie wordt gevraagd. Voor een aantal omgevingen wordt de extra verificatie verzorgd vanuit de Faciliterende Instantie, zoals een inlog via het medewerkersportaal. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de gebruikersnaam, het wachtwoord en de verificatiecodes en wordt geacht deze strikt geheim te houden. In geval van verlies van het wachtwoord of de code kan Gebruiker via het Platform een nieuw wachtwoord aanvragen. Smart Health mag erop vertrouwen dat alle activiteiten die op een Gebruikersaccount worden verricht door Gebruiker zelf worden geïnitieerd, tenzij Gebruiker bij Smart Health heeft gemeld dat zijn Gebruikersaccount geblokkeerd dient te worden.
 3. Door het aangaan van een Gebruikersovereenkomst geeft Gebruiker Smart Health toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruiker. Ook geeft Gebruiker Smart Health expliciet toestemming voor het verwerken van medische gegevens van Gebruiker en voor de geautomatiseerde gegevensverwerking.
 4. Direct na het doorlopen van de aanmeldprocedure komt de Gebruikersovereenkomst tot stand en kan Gebruiker starten met het e-PMO. Direct na het voltooien van volledige vragenlijst krijgt Gebruiker zijn persoonlijke scores en gepersonaliseerde vitaliteitsaanbod te zien.
 5. Via het Smart Health Platform kan Gebruiker onderdelen van het gepersonaliseerde Vitaliteitsprogramma inzien en beheren. Als Gebruiker besluit een product of dienst uit het Vitaliteitsprogramma af te nemen, is dit een overeenkomst tussen Gebruiker en de Health Partner die deze dienst c.q. het product aanbiedt en komt een Vitaalovereenkomst tot stand.
 6. Gebruiker ontvangt via het Platform doorlopend online suggesties en gezondheidsinformatie, onder meer via periodieke tips en nieuwsbrieven, pushberichten en challenges. Suggesties worden gedaan op basis van de uitkomst van het e-PMO, de door Gebruiker ingevoerde updates, de gesloten Vitaalovereenkomsten, het aanbod dat voor de specifieke omgeving wordt gemaakt en de getoonde interesses van Gebruiker.
 7. Voor zover Gebruiker wordt gefaciliteerd door een Faciliterende Instantie, staat het Smart Health vrij om in samenspraak met deze partij het beschikbare Vitaliteitsprogramma voor de Platform omgeving te bepalen. Verder staat het Smart Health vrij om per regio een optimale indeling van Health Partners te maken. Het kan voorkomen dat het aanbod van Health Partners niet aan alle Gebruikers wordt getoond.
 8. Minimaal één keer per jaar zal Gebruiker zijn account opnieuw moeten verifiëren. Bij deze verificatie wordt gecontroleerd of Gebruiker nog bij de Faciliterende Instantie hoort. Deze verificatie is nodig om de kostenvergoeding voor Smart Health en eventueel het aanvullende budget voor de Gebruiker beschikbaar te kunnen laten stellen door de Faciliterende Instantie. Voor de verificatie stelt de Faciliterende Instantie de minimaal vereiste gegevens van Gebruiker beschikbaar aan Smart Health.

Artikel 5 Totstandkoming Vitaalovereenkomst

 1. De Vitaalovereenkomst tussen Gebruiker en Health Partner komt tot stand op het moment dat Gebruiker via het Platform een bestelling plaatst dan wel een afspraak maakt. Deze handeling geldt juridisch als aanvaarding van het aanbod van Health Partner, inclusief de algemene voorwaarden van Health Partner. Deze voorwaarden gelden naast de gebruikersvoorwaarden die zijn geaccepteerd bij het aangaan en verifiëren van het Gebruikersaccount. Smart Health is uitdrukkelijk geen partij bij de uitvoering van Vitaalovereenkomsten.
 2. De Vitaalovereenkomst komt langs elektronische weg tot stand, Health Partner bevestigt de Vitaalovereenkomst per e-mail. Smart Health legt de Vitaalovereenkomst vast in het persoonlijke besteloverzicht van Gebruiker.
 3. Wanneer een Vitaalovereenkomst wordt gesloten met een Health Partner, stemt Gebruiker ermee in dat Smart Health naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer van Gebruiker aan Health Partner verstrekt, voor zover deze gegevens nodig zijn om uitvoering aan de Vitaalovereenkomst te geven.
 4. Smart Health mag Gebruiker van tijd tot tijd vragen om reviews in te vullen over Health Partners. Reviews kunnen anoniem worden gepubliceerd op het Platform. Gebruiker zal uitsluitend te goeder trouw reviews opgeven. Gebruiker zal geen review verstrekken die in strijd is met wet- en regelgeving en onthoudt zich van het doen van bedreigende, beledigende of lasterlijke uitingen in reviews. Smart Health is gerechtigd om reviews te verwijderen als deze niet voldoen aan deze voorwaarden.

Artikel 6 Budget en betalingen

 1. Iedere Gebruiker krijgt van de Faciliterende Instantie het e-PMO aangeboden en, afhankelijk van de afspraken optioneel een persoonlijk budget om aankopen te doen uit het Vitaliteitsprogramma. Het persoonlijke saldo van Gebruiker bestaat uit het budget dat aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, vermeerderd met de opgebouwde Smiles die door de Gebruiker worden verdiend met het voltooien van challenges of in het loyaliteitsprogramma.
 2. Op het Smart Health Platform worden bij het persoonlijke Vitaliteitsprogramma verkoopprijzen (incl. BTW) vermeld, met uitzondering van de verzekerde zorg. Als Gebruiker besluit een product of dienst aan te kopen via het Platform, wordt de betreffende verkoopprijs in mindering gebracht op het persoonlijke saldo van Gebruiker.
 3. Als het persoonlijke saldo van Gebruiker onvoldoende is voor de aanschaf van het product of dienst van de Health Partner, wordt Gebruiker in de gelegenheid gesteld om via online bankieren het resterende bedrag direct te voldoen.
 4. De verkoopprijzen worden opgegeven door Health Partners. Smart Health kan geen prijsvastheid van verkoopprijzen garanderen. Het is Health Partners toegestaan om kortlopende aanbiedingen via het Platform aan te bieden, met uitzondering van verzekerde zorg. Smart Health zal van tijd tot tijd prijsvergelijkingen uitvoeren tussen de verschillende Health Partners en marktprijzen, om te toetsen of het aanbod marktconform is.

Artikel 7 Herroeping

 1. De Gebruiker is gerechtigd om gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgaaf van redenen de Gebruikersovereenkomst met Smart Health te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag waarop het Gebruikersaccount wordt geactiveerd. Als Gebruiker tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Smart Health, zoals het e-PMO, en vervolgens tot herroeping overgaat, mag Smart Health de gemaakte kosten naar rato verrekenen met Gebruiker dan wel de Faciliterende Instantie. De Gebruiker kan de Gebruikersovereenkomst herroepen via de optie ‘Account wissen’ in het dashboard van het account.
 2. Health Partners zijn voor de tot stand gekomen Vitaalovereenkomsten gehouden zelf een herroepingsprocedure in te stellen, volgens de wettelijke verplichtingen. Een deel van het Vitaliteitsprogramma omvat producten waarop geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing is. In geval van rechtsgeldige herroeping van een Vitaalovereenkomst wordt het al afgeschreven bedrag op het Platform weer bijgeschreven op het budget van Gebruiker.

Artikel 8 Bereikbaarheid en onderhoud

 1. Smart Health spant zich in om het Platform continu beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Juist omdat het Platform voortdurend wordt uitgebreid met functionaliteiten en omdat de beveiliging van het Platform optimaal dient te zijn, kan onderhoud op elk moment plaatsvinden. De beveiliging van gegevens van Gebruikers krijgt daarbij altijd voorrang boven de bereikbaarheid van het Platform.
 3. Smart Health streeft ernaar om noodzakelijke onderbrekingen van de service zo veel mogelijk ’s nachts uit te voeren en onderhoud vooraf aan te kondigen.
 4. Smart Health is gerechtigd functionaliteiten van het Platform eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt via het Platform geïnformeerd over wijzigingen in functionaliteit. Feedback en suggesties van Gebruiker over functionaliteiten zijn altijd welkom en kunnen worden gestuurd naar hello@smarthealth.works.

Artikel 9 Looptijd en beëindiging

 1. Gebruiker gaat deze overeenkomst aan met Smart Health tot wederopzegging. Als de Faciliterende Instantie van Gebruiker haar contract met Smart Health beëindigt, of als de Gebruiker niet langer gelinkt is aan de Faciliterende Instantie, eindigt de Gebruikersovereenkomst van rechtswege per de datum van beëindiging van het contract tussen Smart Health en de Faciliterende Instantie, dan wel per de einddatum van de link tussen Gebruiker en de Faciliterende Instantie.
 2. Als de Gebruikersovereenkomst eindigt doordat Gebruiker uit dienst gaat bij de Faciliterende Instantie, zijn zowel Gebruiker als Faciliterende Instantie verplicht om uiterlijk per de datum van uitdiensttreding Smart Health in kennis te stellen van de beëindiging van de gebruikersovereenkomst. Het budget dat door de Faciliterende Instantie aan Gebruiker ter beschikking is gesteld, vervalt conform de afspraken tussen de Faciliterende Instantie en Smart Health.
 3. Als na beëindiging door de Faciliterende Instantie Gebruiker zijn of haar Gebruikersaccount bij Smart Health voor eigen rekening wil aanhouden, kan Gebruiker hiertoe een verzoek indienen bij Smart Health.
 4. Smart Health is te allen tijde gerechtigd het contract met Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen als Gebruiker zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden. Bij beëindiging van deze overeenkomst wegens opzegging door Smart Health vervallen direct alle rechten en aanspraken van Gebruiker, waaronder expliciet wordt begrepen de toegang tot het Platform. Eventueel resterend budget dat van de Faciliterende Instantie is verkregen komt toe aan de Faciliteren Instantie.
 5. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met Smart Health op te zeggen. Gebruiker kan de overeenkomst opzeggen door in het persoonlijke dashboard te kiezen voor de optie: ‘Profiel’ > ‘Account wissen’. Eventueel resterend persoonlijk saldo wordt enkel gerestitueerd indien Gebruiker dit rechtstreeks als saldo heeft gestort op rekening van Smart Health, dan wel indien Gebruiker via het uitruilen van arbeidsvoorwaarden het budget als tegoed heeft opgebouwd. Verdiende Smiles en werkgeversbudgetten komen niet voor restitutie in aanmerking.
 6. Alle Vitaalovereenkomsten die zijn of worden geboekt voorafgaand aan de opzegging, dienen door Gebruiker en Health Partners te worden nagekomen overeenkomstig het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Smart Health doet Gebruiker suggesties op basis van de aan Smart Health kenbaar gemaakte gegevens. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Smart Health verstrekte informatie.
 2. De door Smart Health aan Gebruiker verstrekte informatie over hartrisicoscore, leefstijlcijfer en persoonlijke adviezen, kan op geen enkele wijze worden opgevat als medisch-, voedings-, gezondheids-, fitness- of ander advies en kan nooit een-op-een medisch advies vervangen. De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het is aan Gebruiker om, indien nodig, professioneel advies in te winnen bij een arts, apotheker, diëtist of andere medisch deskundige met betrekking tot zijn gezondheidssituatie.
 3. Health Partner voert de overeenkomst tussen Health Partner en Gebruiker uit voor eigen rekening en risico. Health Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor advisering en de uitvoering van Vitaalovereenkomsten. Health Partner is te allen tijde gehouden om de gegevens van Gebruiker te controleren (eigen anamnese te stellen) en om Gebruiker tijdig te voorzien van alle benodigde informatie behorend bij de Vitaalovereenkomst die tussen Health Partner en Gebruiker wordt gesloten; in het bijzonder bij medische en paramedische behandelingen. Smart Health heeft geen informatieplicht over de uitvoering van Vitaalovereenkomsten. Gebruiker kan Smart Health niet aansprakelijk houden voor een gebrek in de nakoming van een Vitaalovereenkomst.
 4. Bij het verrichten van medische dan wel paramedische handelingen is Health Partner ertoe gehouden altijd zelf de benodigde controles uit te voeren alvorens een behandeling te starten. Health Partner is daarbij tegenover Gebruiker verantwoordelijk ervoor te zorgen dat hij dan wel de door hem in te schakelen ondergeschikten dan wel (hulp)personen beschikken over de vereiste diploma’s, inschrijvingen en certificeringen welke benodigd zijn voor het aanbod. Gebruiker kan Smart Health niet aansprakelijk houden voor enige schade die het gevolg is van doen of nalaten van Health Partner. Smart Health zal van tijd tot tijd de kwaliteit van Health Partners toetsen. Op het moment dat Health Partner niet voldoet aan de kwaliteitsnormen van Smart Health, zal Health Partner op het Platform worden geblokkeerd.
 5. Smart Health is tegenover Gebruiker slechts aansprakelijk voor schade van Gebruiker die een direct gevolg is van het gebruik van het Vitaliteitsconcept, waarbij Vitaalovereenkomsten expliciet zijn uitgezonderd van eventuele aansprakelijkheid van Smart Health. Smart Health is tegenover Gebruiker enkel aansprakelijk in geval van schade ontstaan door opzet en/of grove schuld aan de zijde van Smart Health die verband houdt met het uitvoeren van het e-PMO dan wel het directe gebruik van het Platform door Gebruiker. Smart Health is alleen aansprakelijk voor schade en/of kosten die direct aantoonbaar zijn en daadwerkelijk door Gebruiker zijn geleden. Smart Health is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid om eventuele schade die door Gebruiker wordt geleden als gevolg van gebruik van het Vitaliteitsconcept te voldoen. Deze aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Smart Health wordt gedekt. Voor het niet functioneren van het Platform, technische storingen of onjuiste weergave van het vitaliteitsaanbod wordt geen schade vergoed.
 6. Voor zover de aansprakelijkheid van Smart Health is uitgezonderd, geldt dit expliciet ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en onze Health Partners.

Artikel 11 Rechten van privacy en intellectuele eigendom

 1. Voor een geslaagde deelname aan het Vitaliteitsconcept moet Smart Health kunnen beschikken persoonsgegevens van Gebruiker. Die betreffen zowel naam en contactgegevens als bijzondere (medische) persoonsgegevens. Smart Health zal deze gegevens adequaat beveiligen. In de privacyverklaring van Smart Health lees je hoe Smart Health met deze gegevens omgaat app.smarthealth.works/privacy.
 2. Smart Health draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens, zowel binnen het Platform als de gepseudonimiseerde medische persoonsgegevens in de database van het e-PMO, adequaat worden beschermd met passende organisatorische en technische maatregelen conform de AVG. Dit betekent dat de meest geschikte ICT-oplossingen worden gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen tussen Smart Health en Gebruiker. Medewerkers van Smart Health hebben geen toegang tot medische gegevens, tenzij dit op grond van de functie strikt noodzakelijk is voor de werking van het Vitaliteitsconcept.
 3. De wetenschappers die aan Smart Health zijn verbonden ontvangen uitsluitend geanonimiseerde bestanden met medische gegevens van Gebruikers, welke zij ook voor onderzoeksdoeleinden mogen gebruiken. Als Gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor onderzoeksdoeleinden, kan Gebruiker dit bij de gebruikersinstellingen op het Smart Health Platform of via het contactformulier op de website www.smarthealth.works aangeven. De gegevens worden na verwerking van het verzoek niet langer gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
 4. Smart Health verstrekt Faciliterende Instanties ten hoogste ieder kwartaal geanonimiseerde rapportages over de totale gebruikersgroep die binnen de specifieke omgeving wordt gefaciliteerd, mits daarbij de anonimiteit van de Gebruikers kan worden gewaarborgd. Smart Health verstrekt een Faciliterende Instantie nooit informatie over individuele Gebruikers, tenzij dit in het kader van wetenschappelijk onderzoek expliciet vooraf kenbaar is gemaakt aan de Gebruiker.
 5. Het Vitaliteitsconcept, de Vitaalscan, het e-PMO, het Smart Health logo, het Smart Vitaal Logo en het Platform, de bijbehorende software en alle content, informatie en afbeeldingen zijn eigendom van Smart Vitaal B.V. dan wel haar licentiegevers. Deze zaken mogen op geen enkele wijze vermeerderd, opgeslagen of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Smart Health.
 6. Smart Health is bevoegd tot het nemen van programmatechnische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaatregelen ter bescherming van haar eigendomsrechten en de privacy van Gebruikers en andere betrokken partijen. Dit houdt onder meer in: (tijdelijke) blokkering van het gehele Platform of blokkering van de toegang voor een (groep van) Gebruiker(s).

Artikel 12 Klachten en geschillen

 1. Als Gebruiker een klacht heeft over Smart Health of de Health Partners, kan Gebruiker de klacht melden per e-mail aan legal@smarthealth.works. Een klacht over een Health Partner dient Gebruiker ook steeds rechtstreeks bij deze Health Partner te melden via de klachtenregeling van de betreffende Health Partner.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen in behandeling genomen. Als een klacht niet direct verholpen kan worden omdat deze bijvoorbeeld verder onderzoek vereist, wordt Gebruiker daarover geïnformeerd en zal Smart Health een indicatie geven van de termijn waarbinnen een verdere behandeling van de klacht mogelijk is. Gebruiker dient Smart Health minimaal 4 weken de tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na verloop van deze termijn kan een geschil ontstaan tussen Smart Health en Gebruiker.
 3. Alle geschillen die tussen Gebruiker en Smart Health mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van het Vitaliteitsconcept dan wel het Platform, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de gebruikersvoorwaarden van Smart Health zijn van kracht 4 weken nadat Smart Health deze gewijzigde voorwaarden op haar website publiceert en haar Gebruikers en Health Partners per nieuwsbericht daarover heeft geïnformeerd.
 2. Smart Health mag de Gebruiker per e-mail informeren over onder meer wijzigingen, uitbreidingen en de werking van het Platform en alle mogelijkheden van het Vitaliteitsconcept, marktontwikkelingen en de positie van het Vitaliteitsconcept in deze markt. Als de Gebruiker deze berichten niet (meer) wil ontvangen, kan de Gebruiker zich hiervoor afmelden via het dashboard en het profiel van het Gebruikersaccount. Ook wordt in elke mail een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 3. Op alle overeenkomsten waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht exclusief van toepassing.
Download als PDF